1. SELECT THE PRODUCT  / MEMILIH PRODUK

  • Search the product / Cari produk
  • Choose the size / Pilih ukuran
  • Click add to chart / Klik add to cart
  • Checkout / Checkout

2. FILL THE FORM / Mengisi Form

  • Complete billing & shopping address form / Lengkapi formulir alamat penagihan & pembelanja
  • Choose the shipping service / Pilih kurir
  • Choose the payment method / Pilih cara pembayaran
  • Click place to order / Klik place to order

3. PAYMENT / Pembayaran